BAŞ SAHYPA
 •  

   

   

   TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

  “Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti 1926-njy ýyldan bäri Halkara

  Gyzyl  Haç  we  Gyzyl  Ýarymaý Hereketiniň  ynsanperwerlik,  bitaraplyk  garaşsyzlyk

  meýletinlik ýaly düýpli ýörelgelerine laýyklykda hereket edip, gündelik durmuşynda

  we adatdan daşary ýagdaýlarda Türkmenistanyň ilatyna ynsanperwerlik kömegini

  bermek boýunça döwletimiziň ygtybarly kömekçisi bolup gelýär”

          Dünýä ýüzünde adatdan daşary ýagdaýlar  ýüze çykanda, Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý jemgyýetleri we Gyzyl Haç Halkara Komiteti (GHHK)bilen bilelikde, biri-birinden jyda düşen maşgala agzalaryny tapmak we olaryň özara maglumat alyşmaklaryna ýardam bermek işini amala aşyrýarlar. Şeýlelikde, ýaragly çaknyşyklar ýüze çykan ýagdaýynda  maşgala agzalaryna olaryň hossarlary barada maglumat ýetirmekde, Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý jemgyýetleri  we GHHK işlemeýän poçta gullugynyň wezipesini ýerine ýetirýärler. Bu işleri ýerine ýetirmek üçin bolsa, Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý jemgyýetleriniň işgärleri üçin yzygiderli okuw çärelerini geçirmek zerurlygy ýüze çykýar.
    2019-njy ýylyň noýabr aýynyň 5-6-na Aşgabat şäherinde Halkara Gyzyl Haç Komitetiniň ýardam bermeginde Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň işgärleri üçin  “Maşgala gatnaşygyny dikeltmek” boýunça okuw çäresi geçirildi. Okuw çäresini, Gyzgyzystanyň Gyzyl Ýarymaý Jemgyýetiniň “Maşgala gatnaşyklaryny dikeltmek” taslamasyny utgaşdyryjy Saltanat Abdyşarapowa alyp bardy. Bu çärä TGÝMJ-niň bäş welaýatynyň we merkezi edarasynyň wekilleri gatnaşdy.
     Okuw çäresiniň dowamynda, maşgala gatnaşygyny dikeltmek boýunça iş geçirilende ulanylmaly usullar, düzgünler we olary iş ýüzünde ulanmak ýaly meselelere seredildi.  Mundan başga-da, gatnaşyjylar adatdan daşary ýagdaýlarda ilatyň mätäçligine baha bermek, gözleg hatyny dogry doldurmak, ol hatlary haýsy ýagdaýlarda ulanylmaklygyň düzgünleri we gözleg işi ýerine ýetirilende ulanylmaly beýleki  usullar bilen giňişleýin tanyşdylar. Seminaryň soňunda Halkara Gyzyl Haç Komiteti tarapyndan gatnaşyjylara sertifikatlar gowşyryldy.

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Aprel 2020
Du Si Ca Pe An Se Ye
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
3518154
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
1873
2807
17434
95094
3518154

Siziň IP: 3.226.243.36
2020-04-06
 

     Men 2002-nji ýyldan bari Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminde zähmet çekip gelýärin. Geçen 16 ýylyň içinde men Gyzyl Ýarymaý jemgyýetiniň alyp barýan asylly işine ýardam berip, kömek alýan adamlaryň Jemgyýete ýürekden bildirýän köp sanly minnetdarlyklarynyň şaýady boldum.
      Men Jemgyýetimiziň şu günde ýeten sepgitlerinе örän buýsanýan, ýurdumyzyň ähli künjeginde Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti özüniň alyp barýan ynsanperwerlik işileri bilen tanymal gurama öwrüldi. Jemgyýete öz durmuş meseleleri bilen ýüz tutýan adamlar diňe bir maddy kömegini däl-de, eýsem işgärler tarapyndan  ruhy goldawy hem alýarlar. Mundan başga-da, Jemgyýetiň işgärleri ilatyň arasynda lukmandan deslapky ilkinji komegiň endiklerini öwretmek, ýokanç we ýokanç däl keselleriň öňüni almak, ýaramaz endikleriň adam bedenine zyýany hakynda  maglumat beriş, bilim işini we öňüni alyş çärelerini özünde jemleýän giň möçberli işleri alyp barmak bilen, Jemgyýetiň döwlete kömekçi wezipesini mynasyp ýerine ýetirýändigini öz netijeleri bilen görkezýärler.

 

 

 

Oguljuma Saparmuhammedowa
Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminiň
Saglygy goraýyş we durmuş üpjünçilik bölümçesiniň ussat tälimçisi