BAŞ SAHYPA
 •  

   

   

   TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

  “Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti 1926-njy ýyldan bäri Halkara

  Gyzyl  Haç  we  Gyzyl  Ýarymaý Hereketiniň  ynsanperwerlik,  bitaraplyk  garaşsyzlyk

  meýletinlik ýaly düýpli ýörelgelerine laýyklykda hereket edip, gündelik durmuşynda

  we adatdan daşary ýagdaýlarda Türkmenistanyň ilatyna ynsanperwerlik kömegini

  bermek boýunça döwletimiziň ygtybarly kömekçisi bolup gelýär”

           2019-njy ýylyň 20-22-nji noýabrynda Gökdere jülgesiniň “Ýaşlyk” dynç alyş merkezinde Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Milli Adatdan daşary ýagdaýlara (ADÝ) we tebigy hadysalara jogap bermek toparyny taýýarlamak  boýunça türgenleşik okuwlary geçirildi. Bu çäräni geçirmek üçin Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý Halkara Federasiýasynyň (GHGÝHF) wekilleri: ADÝ-da dolandyrmakda Merkezi Aziýa boýunça utgaşdyryjysy Şamsudin  Muhudinow we Merkezi Aziýa boýunça tebigy betbagtçylyklarda dolandyrmakda kanunçylyklar boýunça utgaşdyryjysy Baktiýar Mambetow Aşgabada geldiler. Jemi türgenleşik okuwyna TGÝMJ-niň 27 sany hünärmeni we şol sanda diňleýji hökmünde Türkmenistany Goranmak ministrliginiň, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň we Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýangyn howpsuzlygy gullugynyň wekilleri hem gatnaşdylar. Okuw çäresiniň iki güni ADÝ-da we tebigy hadysalarda dolandyrmaklygyň Milli ulgamy, bu ugurda TGÝMJ-niň orny we borjy, TGÝMJ-niň Milli operasion tertibi, GHGÝHF-nyň ADÝ-da dolandyrmak ulgamyna girmek, ADÝ jogap bermekligiň mehanizmi we gurallary, ADÝ-da utgaşdyrmak, Maglumat ýygnamak we özara arabaglanşyk, kömek alyjylary saýlamak we onuň kriteriýalar, ejir çeken ilata kömek bermek we ilkinji kömek ýaly soraglara seredildi. TGÝMJ-niň işgärleri G.Gadamow, A.Atalyýew we M.Akyýewa seredilen soraglar boýunça aýratyn çykyş etdiler. Çäräniň üçünji güni TGÝMJ-niň işgärlerinden düzülen üç sany topar düzülen maksatnama laýyklykda ADÝ-da hereket etmegiň düzgünleri boýunça öz bilimlerini iş ýüzünde görkezdiler.
     Çäräniň soňunda okuw çäresine gatnaşan TGÝMJ-niň işgärlerine ýörite sertifikatlar gowşuryldy. Çärä gatnaşan GHGÝHF-nyň, TGÝMJ-niň, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň we Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň we Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýangyn howpsuzlygy gullugynyň wekillerine ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy.

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Aprel 2020
Du Si Ca Pe An Se Ye
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
3518336
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
2055
2807
17616
95094
3518336

Siziň IP: 3.226.243.36
2020-04-06
 

     Men 2002-nji ýyldan bari Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminde zähmet çekip gelýärin. Geçen 16 ýylyň içinde men Gyzyl Ýarymaý jemgyýetiniň alyp barýan asylly işine ýardam berip, kömek alýan adamlaryň Jemgyýete ýürekden bildirýän köp sanly minnetdarlyklarynyň şaýady boldum.
      Men Jemgyýetimiziň şu günde ýeten sepgitlerinе örän buýsanýan, ýurdumyzyň ähli künjeginde Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti özüniň alyp barýan ynsanperwerlik işileri bilen tanymal gurama öwrüldi. Jemgyýete öz durmuş meseleleri bilen ýüz tutýan adamlar diňe bir maddy kömegini däl-de, eýsem işgärler tarapyndan  ruhy goldawy hem alýarlar. Mundan başga-da, Jemgyýetiň işgärleri ilatyň arasynda lukmandan deslapky ilkinji komegiň endiklerini öwretmek, ýokanç we ýokanç däl keselleriň öňüni almak, ýaramaz endikleriň adam bedenine zyýany hakynda  maglumat beriş, bilim işini we öňüni alyş çärelerini özünde jemleýän giň möçberli işleri alyp barmak bilen, Jemgyýetiň döwlete kömekçi wezipesini mynasyp ýerine ýetirýändigini öz netijeleri bilen görkezýärler.

 

 

 

Oguljuma Saparmuhammedowa
Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminiň
Saglygy goraýyş we durmuş üpjünçilik bölümçesiniň ussat tälimçisi