BAŞ SAHYPA
 •  

   

   

   TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

  “Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti 1926-njy ýyldan bäri Halkara

  Gyzyl  Haç  we  Gyzyl  Ýarymaý Hereketiniň  ynsanperwerlik,  bitaraplyk  garaşsyzlyk

  meýletinlik ýaly düýpli ýörelgelerine laýyklykda hereket edip, gündelik durmuşynda

  we adatdan daşary ýagdaýlarda Türkmenistanyň ilatyna ynsanperwerlik kömegini

  bermek boýunça döwletimiziň ygtybarly kömekçisi bolup gelýär”

          TGÝMJ-niň Daşoguz welaýat bölüminiň hünärmenleri we meýletinçileri tarapyndan 06-njy oktýabr Matam gününe bagyşlap şäheriň orta mekdepleriň okuwçylarynyň arasynda adatdan daşary ýagdaýlarda we tebigy betbagtçylyklarda özüňi alyp barmagyň, ýer titreme mowzugy boýunça ongünlikler gurnaldy. Meýletinçiler okuwçylara ýetmiş bir ýyl mundan ozal, 1948-nji ýylyň 06-njy oktýabry gijesinde Aşgabatda Rihteriň şkalasy boýunça 7,3 magnitudaly güýçli ýer titremesi bolup, ol şäher ilatynyň müňlerçesi pida bolandygyny we ÝUNESKO-nyň maglumatyna görä, ol XX asyryň iň weýrançylykly heläkçilikleriniň biri bolandygyny belläp geçip, adatdan daşary ýagdaýlar, tebigy betbagtçylyklar diýip nämä aýdylýandygyny, adatdan daşary ýagdaýlar 2 häsiýetli bolýandygyny birinjisi tebigat tarapyndan ýüze çykýan hadysalar olar: güýçli şemal, suw basma, ýer titreme, läbik süýşmeler degişlidigi, ikinjisi bolsa tehnogen heläkçilikler olar adamlar tarapyndan ýüze çykýan hadysalar ýagny, awto heläkçilikler, ýangyn, senagat kärhanalarda heläkçilik, himiki we zäherleýji maddalar nädogry ulanylanda we ş.m degişlidigi barada umumy düşünje berdiler. Soňra ýer titremäniň alamatlary, ýer titreme wagtynda nähili hereket etmeli, howpsuz zolaklar, ýer titremeden soňky hereketler barada gürrüňler berdiler. Welaýat bölüminiň hünärmenleri hem öz gezeginde Türkmenistan ýurdumyzda ýokary seýsmiki goraglylygyny üpjün etmek üçin senagat gurluşygynyň kuwwatly binýady döredilendigini, häzirki wagtda ylmy taýdan esaslandyrylýan çemeleşme we gurluşyk ulgamyndaky innowasiýalar weýran ediji ýer titremeleriniň kepillikli goragy bolup durýandygyny, ýer bilen ýegsan bolan Aşgabat şäherimiz semender guşunyň direlşi ýaly gaýtdan dikeldilendigi barada gürrüň berdiler hem-de indi ak mermer gözel Aşgabat şäherimizi diňe bir giň gerimli gurluşygy we onuň hili bilen däl, eýsem nepis binagärligi, bag-seýilgähleri we suw çüwdürüm  toplumlary, özboluşly yşyk bezegli giň şaýollary bilen hem göreni haýran galdyrýandygyny buýsanç bilen belläp geçdiler. 

  

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Aprel 2020
Du Si Ca Pe An Se Ye
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
3513603
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
129
2365
12883
95094
3513603

Siziň IP: 3.235.29.190
2020-04-05
 

     Men 2002-nji ýyldan bari Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminde zähmet çekip gelýärin. Geçen 16 ýylyň içinde men Gyzyl Ýarymaý jemgyýetiniň alyp barýan asylly işine ýardam berip, kömek alýan adamlaryň Jemgyýete ýürekden bildirýän köp sanly minnetdarlyklarynyň şaýady boldum.
      Men Jemgyýetimiziň şu günde ýeten sepgitlerinе örän buýsanýan, ýurdumyzyň ähli künjeginde Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti özüniň alyp barýan ynsanperwerlik işileri bilen tanymal gurama öwrüldi. Jemgyýete öz durmuş meseleleri bilen ýüz tutýan adamlar diňe bir maddy kömegini däl-de, eýsem işgärler tarapyndan  ruhy goldawy hem alýarlar. Mundan başga-da, Jemgyýetiň işgärleri ilatyň arasynda lukmandan deslapky ilkinji komegiň endiklerini öwretmek, ýokanç we ýokanç däl keselleriň öňüni almak, ýaramaz endikleriň adam bedenine zyýany hakynda  maglumat beriş, bilim işini we öňüni alyş çärelerini özünde jemleýän giň möçberli işleri alyp barmak bilen, Jemgyýetiň döwlete kömekçi wezipesini mynasyp ýerine ýetirýändigini öz netijeleri bilen görkezýärler.

 

 

 

Oguljuma Saparmuhammedowa
Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminiň
Saglygy goraýyş we durmuş üpjünçilik bölümçesiniň ussat tälimçisi