BAŞ SAHYPA
 •  

   

   

   TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

  “Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti 1926-njy ýyldan bäri Halkara

  Gyzyl  Haç  we  Gyzyl  Ýarymaý Hereketiniň  ynsanperwerlik,  bitaraplyk  garaşsyzlyk

  meýletinlik ýaly düýpli ýörelgelerine laýyklykda hereket edip, gündelik durmuşynda

  we adatdan daşary ýagdaýlarda Türkmenistanyň ilatyna ynsanperwerlik kömegini

  bermek boýunça döwletimiziň ygtybarly kömekçisi bolup gelýär”

              2019-njy ýylyň awgust aýynyň 01-den 08-i aralygynda Türk Gyzyl Aýynyň gurnamagynda Türkiýe Respublikasynyň Heybeli adasynda “Better Together” atly halkara ýaşlar duşuşygy geçirildi. Bu duşuşuga dünýäniň 47 döwletleriniň Milli Jemgyýetlerinden jemi 85 adam gatnaşdy. Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetinden hem, Atalyýew Allamyrat bilen Annakow Serdar gatnaşdylar. Duşuşyk, Türk Gyzyl Aýy tarapyndan ýokyry guramaçylykly geçirildi. Bu ýerde duşuşyga gatnaşyjylaryň rahatlygy üçin ähli şertler döredilen. Duşuşugyň dowamynda ýaşlara dürli oýunlaryň, okuw sapaklaryň we seminarlaryň üsti bilen Gyzyl Ýarymaý we Gyzyl Haç Halkara Hereketi barada, Halkara Ynsanperwerlik Hukugy barada we Türk Gyzyl Aýyny alyp barýan iş ugurlary barada düşünjeler berildi. Duşuşugyň 4-nji güni Türk Gyzyl Aýynyň başlygy dr. Kerem Kynyk hem gatnaşyp, ýaşlaryň öňünde çykyş etdip, myhmanlary öz ýurdunda görmäge örän şatdygyny aýtdy. Bu duşuşuga gatnaşýan Milli jemgyýetleriň meýletinçileri öz döwletiniň däp-dessurlary, aýratynlyklary we  öz Milli jemgyýetleriniň alyp barýan işleri barada tanyşdyryş çykyşlaryny geçirdiler. Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň wekilleri hem öz gezeginde bedew bady bilen öňe barýan Garaşsyz Baky Bitarap Türkmenistan döwletimiz barada giňişleýin gürrüň berdiler. Türkmen bedewleriniň owadanlykda hem ýyndamlykda deni taýynyň ýokdugynyň, türkmen-gelin gyzlarynyň dokaýan nepis halylaryny dünýä ýüzünde tanalýandygy barada wideoşekilleriň üsti bilen çykyş etdiler. Çykyşyň soňunda, Serdar Annakowyň dutarda “Atçapar” sazyny ýerine ýetirdi.
        Biz türkmen ýaşlarydygymyza buýsanmak bilen, ýaşlara okamaga, gurmaga uly mümkinçilikleri döredip berýän hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, belen başynyň aman bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýäris.

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
3732898
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
977
1543
21884
50381
3732898

Siziň IP: 3.236.8.46
2020-07-14
 

     Men 2002-nji ýyldan bari Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminde zähmet çekip gelýärin. Geçen 16 ýylyň içinde men Gyzyl Ýarymaý jemgyýetiniň alyp barýan asylly işine ýardam berip, kömek alýan adamlaryň Jemgyýete ýürekden bildirýän köp sanly minnetdarlyklarynyň şaýady boldum.
      Men Jemgyýetimiziň şu günde ýeten sepgitlerinе örän buýsanýan, ýurdumyzyň ähli künjeginde Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti özüniň alyp barýan ynsanperwerlik işileri bilen tanymal gurama öwrüldi. Jemgyýete öz durmuş meseleleri bilen ýüz tutýan adamlar diňe bir maddy kömegini däl-de, eýsem işgärler tarapyndan  ruhy goldawy hem alýarlar. Mundan başga-da, Jemgyýetiň işgärleri ilatyň arasynda lukmandan deslapky ilkinji komegiň endiklerini öwretmek, ýokanç we ýokanç däl keselleriň öňüni almak, ýaramaz endikleriň adam bedenine zyýany hakynda  maglumat beriş, bilim işini we öňüni alyş çärelerini özünde jemleýän giň möçberli işleri alyp barmak bilen, Jemgyýetiň döwlete kömekçi wezipesini mynasyp ýerine ýetirýändigini öz netijeleri bilen görkezýärler.

 

 

 

Oguljuma Saparmuhammedowa
Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminiň
Saglygy goraýyş we durmuş üpjünçilik bölümçesiniň ussat tälimçisi