BAŞ SAHYPA
 •  

   

   

   TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

  “Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti 1926-njy ýyldan bäri Halkara

  Gyzyl  Haç  we  Gyzyl  Ýarymaý Hereketiniň  ynsanperwerlik,  bitaraplyk  garaşsyzlyk

  meýletinlik ýaly düýpli ýörelgelerine laýyklykda hereket edip, gündelik durmuşynda

  we adatdan daşary ýagdaýlarda Türkmenistanyň ilatyna ynsanperwerlik kömegini

  bermek boýunça döwletimiziň ygtybarly kömekçisi bolup gelýär”

           Men 2019-njy ýylyň 22-nji iýuny we 19-njy iýuly aralygynda  aralygynda Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jegyýetinde terjimeçilik tejribesini geçirdim. Bu döwrüň içinde men, öz tejribämden daşary Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jegyýetiniň alyp barýan ynsanperwer işlerine kömek berdim we kömek alýan adamlaryň çyn ýürekden bildirýän minnetdarlygynyň şaýady boldum. Tejribeligiň dowamynda biz “Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti we onuň alyp barýan iş ugurlary”, “Ýaşlar we meýletinçiler bilen alnyp barylýan işler”, “Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Adatdan daşary ýagdaýlary dolandyrmak bölüminiň alyp barýan işleri”, “Halkara ynsanperwerlik hukugy”, “Inçekesel we onuň öňüni almak”, “Ilkinji kömegi bermegiň endikleri”, okuwlaryny hem geçirdik. Bu okuw sapaklarynda biz bu Jemgyýetiň döreýşi, ösüşi, alyp barýan işleri, kömege mätäç ilata ynsanperwer ýardamyň berlişi, bolup  biläýjek adatdan daşary ýagdaýlarda özüňi alyp barmagyň düzgünleri, ilkinji kömegi bermegiň endikleri bilen tanyş bolduk.
       Häzirki wagtda Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti  özüniň alyp barýan ynsanperwer goldawlary bilen ýurdumyzyň ähli raýatlarynyň arasynda tanymal gurama öwrüldi. Jemgyýet halkymyza diňe bir maddy kömegini däl, eýsem ruhy kömegini hem berýär. Şeýle hem Jemgyýet ilatyň arasynda ýaramaz endikleriň adama zyýany, ýokanç keselleriň öňüni almak, ilkinji kömegi bermegiň endikleri boýunça wagyz-nesihat işlerini geçirýär. Bu hem, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň ähmiýetini aýdyň görkezýär. Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň aňsat bolmadyk jogapkärçilikli we gyzykly işine şaýatlyk etmek bilen, Hormatly Gahryman Prezidentimize terjimeçilik tejribämiziň ýokary derejede geçendigi üçin Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň talyplarynyň adyndan minnetdarlyk bildirýäris.

Bäşimgulyýew Abdyleziz.

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Awgust 2020
Du Si Ca Pe An Se Ye
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
3795418
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
460
1766
19924
64480
3795418

Siziň IP: 3.235.45.196
2020-08-11
 

     Men 2002-nji ýyldan bari Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminde zähmet çekip gelýärin. Geçen 16 ýylyň içinde men Gyzyl Ýarymaý jemgyýetiniň alyp barýan asylly işine ýardam berip, kömek alýan adamlaryň Jemgyýete ýürekden bildirýän köp sanly minnetdarlyklarynyň şaýady boldum.
      Men Jemgyýetimiziň şu günde ýeten sepgitlerinе örän buýsanýan, ýurdumyzyň ähli künjeginde Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti özüniň alyp barýan ynsanperwerlik işileri bilen tanymal gurama öwrüldi. Jemgyýete öz durmuş meseleleri bilen ýüz tutýan adamlar diňe bir maddy kömegini däl-de, eýsem işgärler tarapyndan  ruhy goldawy hem alýarlar. Mundan başga-da, Jemgyýetiň işgärleri ilatyň arasynda lukmandan deslapky ilkinji komegiň endiklerini öwretmek, ýokanç we ýokanç däl keselleriň öňüni almak, ýaramaz endikleriň adam bedenine zyýany hakynda  maglumat beriş, bilim işini we öňüni alyş çärelerini özünde jemleýän giň möçberli işleri alyp barmak bilen, Jemgyýetiň döwlete kömekçi wezipesini mynasyp ýerine ýetirýändigini öz netijeleri bilen görkezýärler.

 

 

 

Oguljuma Saparmuhammedowa
Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminiň
Saglygy goraýyş we durmuş üpjünçilik bölümçesiniň ussat tälimçisi