BAŞ SAHYPA
 •  

   

   

   TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

  “Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti 1926-njy ýyldan bäri Halkara

  Gyzyl  Haç  we  Gyzyl  Ýarymaý Hereketiniň  ynsanperwerlik,  bitaraplyk  garaşsyzlyk

  meýletinlik ýaly düýpli ýörelgelerine laýyklykda hereket edip, gündelik durmuşynda

  we adatdan daşary ýagdaýlarda Türkmenistanyň ilatyna ynsanperwerlik kömegini

  bermek boýunça döwletimiziň ygtybarly kömekçisi bolup gelýär”

             Bu gün Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti özüniň 93 ýyllyk toýuny toýlady.  Aşgabat şäherinde we welaýatlarda TGÝMJ-niň işgärleri we meýletinçileri agzalaryň arasynda duşuşyklary geçirdiler. Duşuşyklaryň dowamynda Jemgyýetiň işgärleri alyp barylýan iş ugurlary we soňky ýyllarda ýetilen sepgitler barada çykyş etdiler. Jemgyýetiň ilata berýän ynsanperwerlik kömegi, adatdan daşary ýagdaýlara taýýarlyk ugurlary boýunça sorag-jogap alyşyldy. Çykyşlaryň dowamynda TGÝMJ-niň işine döwlet edaralarynyň we  telekeçileriň berýän ýardamlary, goldawlary aýratynlykda bellenip geçildi. Soňky ýyllarda TGÝMJ-i ilata berilýän kömegiň hiline has uly üns berýär we bu boýunça Jemgyýetiň mümkinçilikleri giňeldilýär. Adatdan daşary ýagdaýlara taýýarlyk ugry boýunça Jemgyýet degişli döwlet edaralary we jemgyýetçilik guramalary bilen hyzmatdaşlygyň çäkleri ýaýbaňlandyrýar. Häzirki wagtda Jemgyýetiň ammarlarynda adatdan daşary ýagdaýlar üçin ätiýaçlyk gorlary doly jemlenen. Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý Hereketiniň düzüm bölekleri we beýleki halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygyň çäkleri giňeldildi. Soňky ýyllarda Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý Hereketiniň Sebitleýin duşuşyklarynda TGÝMJ-i kabul ediji Jemgyýet ornunda çykyş etdi. Bu we beýleki maglumatlary agzalaryň dykgatyna ýetirmek bilen bir hatarda agzalar, edaranyň ýakynda meýilleşdirýän işleri bilen tanyşdyryldy. Duşuşyklaryň soňunda estrada aýdymçylarynyň we folklýor ansabmllaryň çykyşlary gurnaldy.          

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
3732770
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
849
1543
21756
50381
3732770

Siziň IP: 3.236.8.46
2020-07-14
 

     Men 2002-nji ýyldan bari Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminde zähmet çekip gelýärin. Geçen 16 ýylyň içinde men Gyzyl Ýarymaý jemgyýetiniň alyp barýan asylly işine ýardam berip, kömek alýan adamlaryň Jemgyýete ýürekden bildirýän köp sanly minnetdarlyklarynyň şaýady boldum.
      Men Jemgyýetimiziň şu günde ýeten sepgitlerinе örän buýsanýan, ýurdumyzyň ähli künjeginde Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti özüniň alyp barýan ynsanperwerlik işileri bilen tanymal gurama öwrüldi. Jemgyýete öz durmuş meseleleri bilen ýüz tutýan adamlar diňe bir maddy kömegini däl-de, eýsem işgärler tarapyndan  ruhy goldawy hem alýarlar. Mundan başga-da, Jemgyýetiň işgärleri ilatyň arasynda lukmandan deslapky ilkinji komegiň endiklerini öwretmek, ýokanç we ýokanç däl keselleriň öňüni almak, ýaramaz endikleriň adam bedenine zyýany hakynda  maglumat beriş, bilim işini we öňüni alyş çärelerini özünde jemleýän giň möçberli işleri alyp barmak bilen, Jemgyýetiň döwlete kömekçi wezipesini mynasyp ýerine ýetirýändigini öz netijeleri bilen görkezýärler.

 

 

 

Oguljuma Saparmuhammedowa
Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminiň
Saglygy goraýyş we durmuş üpjünçilik bölümçesiniň ussat tälimçisi