BAŞ SAHYPA
 •  

   

   

   TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

  “Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti 1926-njy ýyldan bäri Halkara

  Gyzyl  Haç  we  Gyzyl  Ýarymaý Hereketiniň  ynsanperwerlik,  bitaraplyk  garaşsyzlyk

  meýletinlik ýaly düýpli ýörelgelerine laýyklykda hereket edip, gündelik durmuşynda

  we adatdan daşary ýagdaýlarda Türkmenistanyň ilatyna ynsanperwerlik kömegini

  bermek boýunça döwletimiziň ygtybarly kömekçisi bolup gelýär”

      ““Türkmenistan –rowaçlygyň Watany” ýylynda bedew batly beýik  işler”
      Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň: «Jemgyýetiň esasy gymmatlygy adamdyr we döwletimiziň baş maksady adamyň abadançylygyny we bagtyýarlygyny üpjün etmekdir, baş ýörelgeleri bolsa ynsanperwerlik, adalatlylyk we ruhubelentlikdir»  diýen sözleriniň biziň ruhumyza ornaşan millilikdigini bellemek bilen, TGÝMJ-niň işgärleri bu gün Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň işgärleriniň arasynda wagyz nesihat işini geçirip,  bu pudakda zähmet çekýän raýatlary Jemgyýetiň geçirýän ynsanperwerlik işine gatnaşmaklaryny çagyryp çykyş etdiler. Çykyş edijiler, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti Türkmenistanyň Konstitusiýasyna, Türkmenistanyň Raýat Kodeksine, “Jemgyýetçilik birleşikleri hakynda”, „Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti hakynda”, “Gyzyl ýarymaýyň we gyzyl haçyň nyşanlaryny peýdalanmak we goramak hakynda” Türkmenistanyň Kanunlaryna, Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda hereket edýän jemgyýetçilik gurama bolup, öz işini Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Jemgyýeti hakynda” 1992-nji ýylyň 23-nji martyndaky 658-nji Kararyna hem-de Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý Halkara Hereketiniň esas goýujy ýörelgelerine laýyklykda alyp barýan, Türkmenistanyň çäginde hereket edýän ýeke-täk özbaşdak jemgyýetçilik guramasy hökmünde ilatyň kömege mätäç toparlaryna durmuş üpjünçilik kömegini bermekde Döwletiň ygtybarly kömekçisidigini belläp geçdiler. Çykyşlarda ilata saglygy goraýyş meselelerinde, adatdan daşary ýagdaýlarda (öý ýanmalarda), beýleki ýurtlardaky hossarlaryny gözleýän adamlar kömek bermekde ýerine ýetirilýän goldawlar babatynda aýdyň mysallar getirildi.
      Sözleriniň soňunda çykyş edenler Hormatly Prezidentimiziň hemişe janynyň sag, başynyň dik, halkyna bagş eden ykbalynyň röwşen, alyp barýan nurana ýolunyň dowamat dowam bolmagyny arzuw etdiler.

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Fewral 2020
Du Si Ca Pe An Se Ye
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
3377346
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
1049
3243
48289
61653
3377346

Siziň IP: 3.233.215.231
2020-02-20
 

     Men 2002-nji ýyldan bari Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminde zähmet çekip gelýärin. Geçen 16 ýylyň içinde men Gyzyl Ýarymaý jemgyýetiniň alyp barýan asylly işine ýardam berip, kömek alýan adamlaryň Jemgyýete ýürekden bildirýän köp sanly minnetdarlyklarynyň şaýady boldum.
      Men Jemgyýetimiziň şu günde ýeten sepgitlerinе örän buýsanýan, ýurdumyzyň ähli künjeginde Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti özüniň alyp barýan ynsanperwerlik işileri bilen tanymal gurama öwrüldi. Jemgyýete öz durmuş meseleleri bilen ýüz tutýan adamlar diňe bir maddy kömegini däl-de, eýsem işgärler tarapyndan  ruhy goldawy hem alýarlar. Mundan başga-da, Jemgyýetiň işgärleri ilatyň arasynda lukmandan deslapky ilkinji komegiň endiklerini öwretmek, ýokanç we ýokanç däl keselleriň öňüni almak, ýaramaz endikleriň adam bedenine zyýany hakynda  maglumat beriş, bilim işini we öňüni alyş çärelerini özünde jemleýän giň möçberli işleri alyp barmak bilen, Jemgyýetiň döwlete kömekçi wezipesini mynasyp ýerine ýetirýändigini öz netijeleri bilen görkezýärler.

 

 

 

Oguljuma Saparmuhammedowa
Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminiň
Saglygy goraýyş we durmuş üpjünçilik bölümçesiniň ussat tälimçisi