BAŞ SAHYPA
 •  

   

   

   TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

  “Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti 1926-njy ýyldan bäri Halkara

  Gyzyl  Haç  we  Gyzyl  Ýarymaý Hereketiniň  ynsanperwerlik,  bitaraplyk  garaşsyzlyk

  meýletinlik ýaly düýpli ýörelgelerine laýyklykda hereket edip, gündelik durmuşynda

  we adatdan daşary ýagdaýlarda Türkmenistanyň ilatyna ynsanperwerlik kömegini

  bermek boýunça döwletimiziň ygtybarly kömekçisi bolup gelýär”

           Men,  Garahanowa Azatgül, 2004-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Balkan welaýat bölüminiň lukmandan deslapky ilkinji kömek okuwlary boýunça ussat-tälimçisi bolup işleýärin. 15 ýyldan gowrak işlän döwrümde men ilata lukmandan deslapky ilkinji kömek okuwlarynyň hökman gerekdigine göz ýetirdim. Adamlar dürli howply ýagdaýlarda ilkinji kömegi bermekligiň endiklerini öwrenmek isleýärler. Ýene bellemeli zat, daşary ýurt we ýerli kompaniýalary iş ýerinde şikeslenmeleri azaltmak maksady bilen, öz işgärlerine lukmandan deslapky ilkinji kömek okuwlaryny geçirmäge isleg bildirýärler. Şu günki günde  “Schlumberger” we “Dragon Oil” ýaly kompaniýalar bilen uzak wagtlaýyn şertnamalar baglaşyldy. Şol sanda,  «Ronesans», «Bertling»,  “Petronas”, “Sakson”, “Eni Turkmenistan Ltd”, “SGS Turkmen Ltd” we “Saga Turkmenistan” kompaniýalary bilen her ýyl üçin şertnama baglaşmak arkaly netijeli hyzmatdaşlyk ýola goýulan.
   Ilkinji kömek okuwlaryny TGÝMJ-niň ýörite okadylan tälimçileri tarapyndan geçirilýär. Okuwlaryň dowamynda sorag-jogap, kiçi toparlarda işlemek, slaýdlary we wideo görnüşleri görkezmek, tejribe okuwlary, situasion oýunlar we beýlekiler ýaly interaktiw usuly ulanylýar. Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň ýolbaşçylarynyň tagallasy bilen, halkara tälimçileriň alyp barmagynda işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmaklyga gönükdirilen ussatlyk okuwlary gurnalýar. Bu okuwlaryň biri 2018-nji ýylyň oktýabr aýynda geçirildi.  
    TGÝMJ-niň lukmandan deslapky ilkinji kömegi boýunça okuwlary tamamlan adamlaryň howply ýagdaýlarda özüni ynamly alyp barjakdyklaryna biz pugta ynanýarys.  

Garahanowa Azatgül
Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň
Balkan welaýat bölüminiň lukmandan deslapky ilkinji kömek
okuwlary boýunça ussat-tälimçisi.

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
2989332
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
300
3370
47834
73926
2989332

Siziň IP: 34.238.189.171
2019-08-20
 

     Men 2002-nji ýyldan bari Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminde zähmet çekip gelýärin. Geçen 16 ýylyň içinde men Gyzyl Ýarymaý jemgyýetiniň alyp barýan asylly işine ýardam berip, kömek alýan adamlaryň Jemgyýete ýürekden bildirýän köp sanly minnetdarlyklarynyň şaýady boldum.
      Men Jemgyýetimiziň şu günde ýeten sepgitlerinе örän buýsanýan, ýurdumyzyň ähli künjeginde Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti özüniň alyp barýan ynsanperwerlik işileri bilen tanymal gurama öwrüldi. Jemgyýete öz durmuş meseleleri bilen ýüz tutýan adamlar diňe bir maddy kömegini däl-de, eýsem işgärler tarapyndan  ruhy goldawy hem alýarlar. Mundan başga-da, Jemgyýetiň işgärleri ilatyň arasynda lukmandan deslapky ilkinji komegiň endiklerini öwretmek, ýokanç we ýokanç däl keselleriň öňüni almak, ýaramaz endikleriň adam bedenine zyýany hakynda  maglumat beriş, bilim işini we öňüni alyş çärelerini özünde jemleýän giň möçberli işleri alyp barmak bilen, Jemgyýetiň döwlete kömekçi wezipesini mynasyp ýerine ýetirýändigini öz netijeleri bilen görkezýärler.

 

 

 

Oguljuma Saparmuhammedowa
Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminiň
Saglygy goraýyş we durmuş üpjünçilik bölümçesiniň ussat tälimçisi