BAŞ SAHYPA
 •  

   

   

   TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

  “Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti 1926-njy ýyldan bäri Halkara

  Gyzyl  Haç  we  Gyzyl  Ýarymaý Hereketiniň  ynsanperwerlik,  bitaraplyk  garaşsyzlyk

  meýletinlik ýaly düýpli ýörelgelerine laýyklykda hereket edip, gündelik durmuşynda

  we adatdan daşary ýagdaýlarda Türkmenistanyň ilatyna ynsanperwerlik kömegini

  bermek boýunça döwletimiziň ygtybarly kömekçisi bolup gelýär”

            Sagdyn we ruhy taýdan güýçli çagalary terbiýelemek üçin ähli şertleri döretmek meselesini Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti özüniň üns merkezinde saklaýar. Bu gün ýurdumyzda häzirki zaman trenažor zaly, meýdançaly, basseýin we ş.m. bilen üpjün edilen okuw merkezleri we sport toplumlary gurulyp ulanmaga berilýär. Çagalaryň dynç alyş merkezlerinde çagalaryň işjeň dynç almagy üçin ähli şertler döredilen. Uly adamlaryň, ata-eneleriň ünsüni ösüp gelýän nesli terbiýelemäge gönükdirilen dürli çäreler gurnalyp geçirilýär.
     Her ýylyň 1-nji iýuny Türkmеnistanda Bütindünýä Halkara çagalary goramak güni giňden bellenilýär. Göz-guwanjymyz, ýagty ertirimiz bolan çagalaryň baýramçylygy her bir ata-ene üçin şatlykly baýramdyr. Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti hem bu gün ýurdumyzyň ähli künjeginde çagalaryň arasynda baýramçylyk çärelerini geçirdiler. Şol sanda, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň merkezi edarasynyň işgärleri we meýletinçileri bu gün, Aşgabat şäheriniň saglygy dikeldiş okuw terbiýeçilik toplumynda terbiýelenýän, okaýan çagalara we Onkologiýa ylmy-kliniki merkezinde, Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkeziniň “Çaga gematologiýa ylmy kliniki bölüminde”, “Çagalaryň ösüşi we irki dikeldiş bölüminde”, Gaýrygoýulmasyz tiz kömek merkeziniň bölümlerinde bejergi alýan çagalara sowgatlar gowşurdylar we olar bilen gyzykly öwrediji oýunlary geçirdiler.
     Aşgabat şäheriniň “Aşgabat” seýilgähinde bolsa, ýurdumyzyň döwlet edaralary we jemgyýetçilik guramalary bilen bir hatarda TGÝMJ-ti seýilhähe gelen çagalar üçin konsert programmasyny, gurjak oýunlaryny görkezdiler we olar bilen dürli öwrediji oýunlaryny geçirdiler. Çäräniň soňunda oýuna gatnaşan çagalara Jemgyýet tarapyndan sowgatlar gowşuryldy, süýji-nygmatlar paýlandy.

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
3228368
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
385
1843
22873
57656
3228368

Siziň IP: 3.229.122.219
2019-12-11
 

     Men 2002-nji ýyldan bari Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminde zähmet çekip gelýärin. Geçen 16 ýylyň içinde men Gyzyl Ýarymaý jemgyýetiniň alyp barýan asylly işine ýardam berip, kömek alýan adamlaryň Jemgyýete ýürekden bildirýän köp sanly minnetdarlyklarynyň şaýady boldum.
      Men Jemgyýetimiziň şu günde ýeten sepgitlerinе örän buýsanýan, ýurdumyzyň ähli künjeginde Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti özüniň alyp barýan ynsanperwerlik işileri bilen tanymal gurama öwrüldi. Jemgyýete öz durmuş meseleleri bilen ýüz tutýan adamlar diňe bir maddy kömegini däl-de, eýsem işgärler tarapyndan  ruhy goldawy hem alýarlar. Mundan başga-da, Jemgyýetiň işgärleri ilatyň arasynda lukmandan deslapky ilkinji komegiň endiklerini öwretmek, ýokanç we ýokanç däl keselleriň öňüni almak, ýaramaz endikleriň adam bedenine zyýany hakynda  maglumat beriş, bilim işini we öňüni alyş çärelerini özünde jemleýän giň möçberli işleri alyp barmak bilen, Jemgyýetiň döwlete kömekçi wezipesini mynasyp ýerine ýetirýändigini öz netijeleri bilen görkezýärler.

 

 

 

Oguljuma Saparmuhammedowa
Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminiň
Saglygy goraýyş we durmuş üpjünçilik bölümçesiniň ussat tälimçisi