BAŞ SAHYPA
 •  

   

   

   TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

  “Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti 1926-njy ýyldan bäri Halkara

  Gyzyl  Haç  we  Gyzyl  Ýarymaý Hereketiniň  ynsanperwerlik,  bitaraplyk  garaşsyzlyk

  meýletinlik ýaly düýpli ýörelgelerine laýyklykda hereket edip, gündelik durmuşynda

  we adatdan daşary ýagdaýlarda Türkmenistanyň ilatyna ynsanperwerlik kömegini

  bermek boýunça döwletimiziň ygtybarly kömekçisi bolup gelýär”

            Sagdyn we ruhy taýdan güýçli çagalary terbiýelemek üçin ähli şertleri döretmek meselesini Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti özüniň üns merkezinde saklaýar. Bu gün ýurdumyzda häzirki zaman trenažor zaly, meýdançaly, basseýin we ş.m. bilen üpjün edilen okuw merkezleri we sport toplumlary gurulyp ulanmaga berilýär. Çagalaryň dynç alyş merkezlerinde çagalaryň işjeň dynç almagy üçin ähli şertler döredilen. Uly adamlaryň, ata-eneleriň ünsüni ösüp gelýän nesli terbiýelemäge gönükdirilen dürli çäreler gurnalyp geçirilýär.
     Her ýylyň 1-nji iýuny Türkmеnistanda Bütindünýä Halkara çagalary goramak güni giňden bellenilýär. Göz-guwanjymyz, ýagty ertirimiz bolan çagalaryň baýramçylygy her bir ata-ene üçin şatlykly baýramdyr. Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti hem bu gün ýurdumyzyň ähli künjeginde çagalaryň arasynda baýramçylyk çärelerini geçirdiler. Şol sanda, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň merkezi edarasynyň işgärleri we meýletinçileri bu gün, Aşgabat şäheriniň saglygy dikeldiş okuw terbiýeçilik toplumynda terbiýelenýän, okaýan çagalara we Onkologiýa ylmy-kliniki merkezinde, Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkeziniň “Çaga gematologiýa ylmy kliniki bölüminde”, “Çagalaryň ösüşi we irki dikeldiş bölüminde”, Gaýrygoýulmasyz tiz kömek merkeziniň bölümlerinde bejergi alýan çagalara sowgatlar gowşurdylar we olar bilen gyzykly öwrediji oýunlary geçirdiler.
     Aşgabat şäheriniň “Aşgabat” seýilgähinde bolsa, ýurdumyzyň döwlet edaralary we jemgyýetçilik guramalary bilen bir hatarda TGÝMJ-ti seýilhähe gelen çagalar üçin konsert programmasyny, gurjak oýunlaryny görkezdiler we olar bilen dürli öwrediji oýunlaryny geçirdiler. Çäräniň soňunda oýuna gatnaşan çagalara Jemgyýet tarapyndan sowgatlar gowşuryldy, süýji-nygmatlar paýlandy.

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Oktyabr 2018
Du Si Ca Pe An Se Ye
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
2108955
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
664
3809
65258
119853
2108955

Siziň IP: 54.166.207.223
2018-10-17

BİZ TÜRKMENİSTANYŇ GYZYL ÝARYMAÝ MİLLİ

JEMGYÝETİNİŇ MEÝLETİNÇİLERİ

      Men Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň meýletinçisi Muhammetnazar Rahmanow. Häzirki döwürde Aşgabat şäheri boýunça biz 155 sany ýaş meýletinçiler bolup, öz öwredilen ugurlarymyza laýyklykda, TGÝMJ-niň gündelik işine işjeň gatnaşýarys. Biziň alyp barýan işlerimiz, kömege mätäç bolan adamlara, eklenjini ýitiren maşgalalardaky çagalara ähli taraplaýyn hemaýat etmek. Mundan başga-da, Biz Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň meýletinçileri 2017-nji ýylyň 17 sentýabrynda Aşgabat şäherinde geçirilýän “Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna” meýletinçi hökmünde gatnaşmaga mynasyp bolduk. Bu oýunlara meýletinçi hökmünde gatnaşmak bäsleşiginden geçmäge bize, TGÝMJ-de yzygiderli, gyzykly okuwlary geçendigimiz uly kömek etdi. Olaryň biri hem, “Lukmandan deslapky ilkinji kömegi bermegiň endikleri” boýunça okuwlar. Okuwlaryň dowamynda biz ejir çeken adamlara lukmana çenli kömegiň bermegiň usullaryny häzirki zaman okuw manekenlerinde tejribe okuwlaryň üsti bilen owrendik. TGÝMJ-de, biz meýletinçiler giň okuw tejribesini aldyk we gelejekki “Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda” öz işlerimiz bilen mynasyp goşant goşjakdygymyzy ynandyrýarys.