BAŞ SAHYPA
 •  

   

   

   TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

  “Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti 1926-njy ýyldan bäri Halkara

  Gyzyl  Haç  we  Gyzyl  Ýarymaý Hereketiniň  ynsanperwerlik,  bitaraplyk  garaşsyzlyk

  meýletinlik ýaly düýpli ýörelgelerine laýyklykda hereket edip, gündelik durmuşynda

  we adatdan daşary ýagdaýlarda Türkmenistanyň ilatyna ynsanperwerlik kömegini

  bermek boýunça döwletimiziň ygtybarly kömekçisi bolup gelýär”

           2018-nji ýylyň  9-njy martynda Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiň merkezi edarasynda Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň wekiliniň gatnaşmagynda, Ýaponiýanyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň we Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň arasynda ,,Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherindäki ýöriteleşdirilen mekdebinde çäklendirilen mümkinçilikli çagalaryň oba-hojalyk okuwy üçin ýyladyşhananyň  gurluşygy boýunça”  atly bir ýyllyk taslamany durmuşa geçirmek üçin özara muzdsuz  Şertnama gol çekmek dabarasy geçdi.
Dabara gelen myhmanlary Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiň meýletinçileri duz-çörek bilen garşy aldylar.
Dabara Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti tarapyndan Jemgyýetiň başlygy M.A.Açilowa, baş direktory G.M.Döwletowa we bölüm müdirleri gatnaşdylar.
     Şertnama Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti tarapyndan Jemgyetiň başlygy M.A.Açilowa we Ýaponiýanyň Türkmenistandaky Ilçihanasy tarapyndan ilçi Takahiko Katsumata gol çekdiler.
      Ilci Takahiko Katsumata “Men bu taslamanyň Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň ýerine ýetirjekdigine örän şat, sebäbi men Jemgyýetiň 2016 –njy ýylda “Türkmenabat şäherindäki mekdep-internatynda ýyladyşhananyň gurmaklygyň üsti bilen maýyp çagalara hünär okuwlaryny geçirmek üçin taslamanyň” çäginde gurlup ulanmaga berlen ýyladyşhananyň açylyş dabarasyna gatnaşdym we ol ýerde mekdep-internatynyň çagalarynyň çäksiz şatlygyna şaýat boldum. Türkmenabat şäherindäki mekdep-internatynda gurlup ulanmaga berlen ýyladyşhananyň işine syn geçirilende onda ýylyň dowamynda çagalara hünär okuwynyň yzygideri geçirilýändigi anyklandy. Bu bolsa, taslamanyň maksadynyň ýerine ýetirilýändigine ýene-de bir gezek subut etdýär” diýip belläp geçdi.
    Öz gezeginde Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti Ýaponiýanyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň wekillerine taslamanyň ýakyn wagtda işe girizilip, degişli işleriň geçiriljekdigine ynandyrdylar.

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Sentyabr 2018
Du Si Ca Pe An Se Ye
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2008608
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
2335
4210
84764
123844
2008608

Siziň IP: 54.162.159.33
2018-09-22

BİZ TÜRKMENİSTANYŇ GYZYL ÝARYMAÝ MİLLİ

JEMGYÝETİNİŇ MEÝLETİNÇİLERİ

      Men Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň meýletinçisi Muhammetnazar Rahmanow. Häzirki döwürde Aşgabat şäheri boýunça biz 155 sany ýaş meýletinçiler bolup, öz öwredilen ugurlarymyza laýyklykda, TGÝMJ-niň gündelik işine işjeň gatnaşýarys. Biziň alyp barýan işlerimiz, kömege mätäç bolan adamlara, eklenjini ýitiren maşgalalardaky çagalara ähli taraplaýyn hemaýat etmek. Mundan başga-da, Biz Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň meýletinçileri 2017-nji ýylyň 17 sentýabrynda Aşgabat şäherinde geçirilýän “Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna” meýletinçi hökmünde gatnaşmaga mynasyp bolduk. Bu oýunlara meýletinçi hökmünde gatnaşmak bäsleşiginden geçmäge bize, TGÝMJ-de yzygiderli, gyzykly okuwlary geçendigimiz uly kömek etdi. Olaryň biri hem, “Lukmandan deslapky ilkinji kömegi bermegiň endikleri” boýunça okuwlar. Okuwlaryň dowamynda biz ejir çeken adamlara lukmana çenli kömegiň bermegiň usullaryny häzirki zaman okuw manekenlerinde tejribe okuwlaryň üsti bilen owrendik. TGÝMJ-de, biz meýletinçiler giň okuw tejribesini aldyk we gelejekki “Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda” öz işlerimiz bilen mynasyp goşant goşjakdygymyzy ynandyrýarys.