BAŞ SAHYPA
 •  

   

   

   TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

  “Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti 1926-njy ýyldan bäri Halkara

  Gyzyl  Haç  we  Gyzyl  Ýarymaý Hereketiniň  ynsanperwerlik,  bitaraplyk  garaşsyzlyk

  meýletinlik ýaly düýpli ýörelgelerine laýyklykda hereket edip, gündelik durmuşynda

  we adatdan daşary ýagdaýlarda Türkmenistanyň ilatyna ynsanperwerlik kömegini

  bermek boýunça döwletimiziň ygtybarly kömekçisi bolup gelýär”

           2018-nji ýylyň  9-njy martynda Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiň merkezi edarasynda Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň wekiliniň gatnaşmagynda, Ýaponiýanyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň we Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň arasynda ,,Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherindäki ýöriteleşdirilen mekdebinde çäklendirilen mümkinçilikli çagalaryň oba-hojalyk okuwy üçin ýyladyşhananyň  gurluşygy boýunça”  atly bir ýyllyk taslamany durmuşa geçirmek üçin özara muzdsuz  Şertnama gol çekmek dabarasy geçdi.
Dabara gelen myhmanlary Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiň meýletinçileri duz-çörek bilen garşy aldylar.
Dabara Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti tarapyndan Jemgyýetiň başlygy M.A.Açilowa, baş direktory G.M.Döwletowa we bölüm müdirleri gatnaşdylar.
     Şertnama Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti tarapyndan Jemgyetiň başlygy M.A.Açilowa we Ýaponiýanyň Türkmenistandaky Ilçihanasy tarapyndan ilçi Takahiko Katsumata gol çekdiler.
      Ilci Takahiko Katsumata “Men bu taslamanyň Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň ýerine ýetirjekdigine örän şat, sebäbi men Jemgyýetiň 2016 –njy ýylda “Türkmenabat şäherindäki mekdep-internatynda ýyladyşhananyň gurmaklygyň üsti bilen maýyp çagalara hünär okuwlaryny geçirmek üçin taslamanyň” çäginde gurlup ulanmaga berlen ýyladyşhananyň açylyş dabarasyna gatnaşdym we ol ýerde mekdep-internatynyň çagalarynyň çäksiz şatlygyna şaýat boldum. Türkmenabat şäherindäki mekdep-internatynda gurlup ulanmaga berlen ýyladyşhananyň işine syn geçirilende onda ýylyň dowamynda çagalara hünär okuwynyň yzygideri geçirilýändigi anyklandy. Bu bolsa, taslamanyň maksadynyň ýerine ýetirilýändigine ýene-de bir gezek subut etdýär” diýip belläp geçdi.
    Öz gezeginde Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti Ýaponiýanyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň wekillerine taslamanyň ýakyn wagtda işe girizilip, degişli işleriň geçiriljekdigine ynandyrdylar.

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
2781655
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
491
1965
60922
73502
2781655

Siziň IP: 54.87.61.215
2019-05-25
 

     Men 2002-nji ýyldan bari Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminde zähmet çekip gelýärin. Geçen 16 ýylyň içinde men Gyzyl Ýarymaý jemgyýetiniň alyp barýan asylly işine ýardam berip, kömek alýan adamlaryň Jemgyýete ýürekden bildirýän köp sanly minnetdarlyklarynyň şaýady boldum.
      Men Jemgyýetimiziň şu günde ýeten sepgitlerinе örän buýsanýan, ýurdumyzyň ähli künjeginde Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti özüniň alyp barýan ynsanperwerlik işileri bilen tanymal gurama öwrüldi. Jemgyýete öz durmuş meseleleri bilen ýüz tutýan adamlar diňe bir maddy kömegini däl-de, eýsem işgärler tarapyndan  ruhy goldawy hem alýarlar. Mundan başga-da, Jemgyýetiň işgärleri ilatyň arasynda lukmandan deslapky ilkinji komegiň endiklerini öwretmek, ýokanç we ýokanç däl keselleriň öňüni almak, ýaramaz endikleriň adam bedenine zyýany hakynda  maglumat beriş, bilim işini we öňüni alyş çärelerini özünde jemleýän giň möçberli işleri alyp barmak bilen, Jemgyýetiň döwlete kömekçi wezipesini mynasyp ýerine ýetirýändigini öz netijeleri bilen görkezýärler.

 

 

 

Oguljuma Saparmuhammedowa
Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminiň
Saglygy goraýyş we durmuş üpjünçilik bölümçesiniň ussat tälimçisi