BAŞ SAHYPA
 •  

   

   

   TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

  “Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti 1926-njy ýyldan bäri Halkara

  Gyzyl  Haç  we  Gyzyl  Ýarymaý Hereketiniň  ynsanperwerlik,  bitaraplyk  garaşsyzlyk

  meýletinlik ýaly düýpli ýörelgelerine laýyklykda hereket edip, gündelik durmuşynda

  we adatdan daşary ýagdaýlarda Türkmenistanyň ilatyna ynsanperwerlik kömegini

  bermek boýunça döwletimiziň ygtybarly kömekçisi bolup gelýär”

           2017-nji ýylyň 5-11-nji noýabry aralygynda Türkiýe Respublikasynyň Antaliýa şäherinde Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý jemgyýetleriniň Halkara Federasiýasynyň Baş Assambleýasy geçirildi. Bu çärä, Türkmeistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň wekilleri gatnaşdy we Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý jemgyýetleriniň Halkara Federasiýasynyň Baş Assambleýasynyň geçiş döwründe gurnalan sergide TGÝMJ-ti hem özüniň soňky ýyllarda ýeten sepgitlerini aýdyň görkezýän sergisi bilen gatnaşdy.
Türk Gyzyl Aýynyň döredilmeginiň 150 ýyllygy mynasybetli TGÝMJ-niň adyndan Türk Gyzyl Aýyna ýadygärlik sowgatlar gowşyryldy.
     2017-nji ýylyň 06-njy noýabrynda 21-nji Baş Assambleýanyň dabaraly açylyşy boldy. Şoňra Assambleýa gatnaşýan Milli jemgyýetler sanaldy, jemi 178 sany Milli jemgyýet gatnaşyp Assambleýany geçirmek üçin kworumyň bardygyny yglan edildi. GHGÝHF-niň Prezidenti T.Kanoýenyň geçen 4 ýylda GHGÝHF-nyň geçiren işleri barada hasabaty diňlendi, ol öz çykyşynda GHGÝHF-nyň Prezidenti wezipesine 2009-njy ýylda saýlanandygyny we 2013-nji ýylda bolsa, ikinji möhlete saýlanyp, Hereketiň jebisligi üçin birnäçe işleri geçirendigini aýdyp geçdi. 2013-nji ýyldan bäri T.Kanoýe 70 döwlete barandygyny we Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý jemgyýetleriniň işine ýardam bermek maksady bilen ýokary derejede duşuşyklary geçirendigini aýratyn belläp geçdi.
06-njy noýabrda GHGÝHF-niň Prezidentiniň we sebitler boýunça wise-prezident wezipelerine daşlaşgärleriň saýlaw çykyşlary diňlendi. Assambleýa gatnaşýan 178 sany Milli jemgyýetlere ses bermek kadalary düşündirildi.
      Baş Assambleýanyň ikinji gününde saýlawlar geçirildi we GHGÝHF-niň Prezidentiniň wezipesine 98 sany Milli Jemgyýetiň ses bermegi bilen Italiýanyň Gyzyl Hajynyň başlygy F.Rokko ýeňiji boldy. Ýewropa sebiti boýunça 116 sany Mili Jemgyýetiň goldamagynda Türk Gyzyl Aýynyň başlygy Kerem Kinik wise-prezidentlige saýlandy.
      Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý jemgyýetleriniň Halkara Federasiýasynyň Baş Assambleýasynyň ýygnaklarynyň arakesmelerinde Assambleýa gatnaşýan adamlar gurnalan sergilere aýlandylar, bu ýerde Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň sergisi kop sanly adamlaryň ünsüni özüne çekdi. Gelen adamlara Jemgyýetiň hojalyk bölüminiň müdiri Döwran Çarymow we meýletinçi Guwanç Jahangirow Jemgyýetiň alyp barýan işleri, esasan hem maliýe durnuklylygy gazanmak üçin girizilýän işiň täze ugurlaryny giňişleýin düşündirdiler.

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
2781600
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
436
1965
60867
73502
2781600

Siziň IP: 54.87.61.215
2019-05-25
 

     Men 2002-nji ýyldan bari Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminde zähmet çekip gelýärin. Geçen 16 ýylyň içinde men Gyzyl Ýarymaý jemgyýetiniň alyp barýan asylly işine ýardam berip, kömek alýan adamlaryň Jemgyýete ýürekden bildirýän köp sanly minnetdarlyklarynyň şaýady boldum.
      Men Jemgyýetimiziň şu günde ýeten sepgitlerinе örän buýsanýan, ýurdumyzyň ähli künjeginde Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti özüniň alyp barýan ynsanperwerlik işileri bilen tanymal gurama öwrüldi. Jemgyýete öz durmuş meseleleri bilen ýüz tutýan adamlar diňe bir maddy kömegini däl-de, eýsem işgärler tarapyndan  ruhy goldawy hem alýarlar. Mundan başga-da, Jemgyýetiň işgärleri ilatyň arasynda lukmandan deslapky ilkinji komegiň endiklerini öwretmek, ýokanç we ýokanç däl keselleriň öňüni almak, ýaramaz endikleriň adam bedenine zyýany hakynda  maglumat beriş, bilim işini we öňüni alyş çärelerini özünde jemleýän giň möçberli işleri alyp barmak bilen, Jemgyýetiň döwlete kömekçi wezipesini mynasyp ýerine ýetirýändigini öz netijeleri bilen görkezýärler.

 

 

 

Oguljuma Saparmuhammedowa
Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminiň
Saglygy goraýyş we durmuş üpjünçilik bölümçesiniň ussat tälimçisi