BAŞ SAHYPA
 •  

   

   

   TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

  “Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti 1926-njy ýyldan bäri Halkara

  Gyzyl  Haç  we  Gyzyl  Ýarymaý Hereketiniň  ynsanperwerlik,  bitaraplyk  garaşsyzlyk

  meýletinlik ýaly düýpli ýörelgelerine laýyklykda hereket edip, gündelik durmuşynda

  we adatdan daşary ýagdaýlarda Türkmenistanyň ilatyna ynsanperwerlik kömegini

  bermek boýunça döwletimiziň ygtybarly kömekçisi bolup gelýär”

           2017-nji ýylyň 18-nji noýabrynda Aşgabat şäheriniň “Berkarar” söwda-dynç alyş merkezinde Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň Tärkmenistandaky wekilliginiň (UNICEF), Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň, Türkmenistanyň Bilim, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrlikleriniň gatnaşmagynda çaganyň ilki 1000 gününde terbiýelemeklige kakalaryň hem ünsüni çekmek maksady bilen “Göreldeli-kaka” atly medeni çäre geçirildi.
      Çäräniň başynda, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň meýletinçileri Aşgabat şäheriniň “Berkarar” söwda-dynç alyş merkezine gelen adamlaryň arasynda çaganyň ösmeginiň ilki günleri bilen baglanşykly sorag-jogap alyşdylar, dogry jogap beren ene-atalara TGÝMJ-niň ýadygärlik sowgatlaryny göwşurdylar. Çäräniň açylyş dabarasy Türkmenistanyň Bilim, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrlikleriniň, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň wekilleriniň we Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň Tärkmenistandaky wekilliginiň (UNICEF) ýolbaşçysynyň gutlag sözleri bilen başlandy.
      Çärä 10-na golaý kakalar çagalary bilen gatnaşdylar. Kakalar, çagalary bilen sport maşklaryny görkezip, sportyň dürli görnüşine bilelikde gatnaşýandygyny, ýaş çagalary naharlap, olar bilen gürleşip, kitap okap berip, dürli oýnawaçlary düzmegi öwredip, gündelik durmuşda çagalarynyň terbiýesine has işjeň gatnaşýandygyny görkezdiler. Kakalaryň arasynda, oz çagalary bilen ysnyşyly, ýnamdar gatnaşyklary subut edýän birnäçe bäslesikler hem gurnaldy. Olar: çaga bilen kakasynyň top oýuny, kakalaryň oz gyzlarynyň saçyny çalt darap, örmek başarnygy, çaganyň ilki günleri bilen bagly bolan sorag-jogap bäsleşigi. Bu bäsleşiklerde ýeňiji bolan we gatnaşan ähli kakalara Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti, Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň Tärkmenistandaky wekilliginiň (UNICEF) tarapyndan dürli sowgatlar gowşuryldy. Bu bäsleşikleriň arasynda ýurdumyzyň belli estrada aýdymçylary we tans toparlary çykyş etdip, çäräniň has gyzykly geçmegine ýardam berdiler.
     Çäräniň soňunda, çärä gatnaşan çagalar, Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň Tärkmenistandaky wekilliginiň (UNICEF) ýolbaşçysy, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň ýolbaşçysy we Türkmenistanyň Bilim, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrlikleriniň wekilleri bilen ýadygärlik surata düşdiler.
 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Oktyabr 2018
Du Si Ca Pe An Se Ye
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
2108744
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
453
3809
65047
119853
2108744

Siziň IP: 54.166.207.223
2018-10-17

BİZ TÜRKMENİSTANYŇ GYZYL ÝARYMAÝ MİLLİ

JEMGYÝETİNİŇ MEÝLETİNÇİLERİ

      Men Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň meýletinçisi Muhammetnazar Rahmanow. Häzirki döwürde Aşgabat şäheri boýunça biz 155 sany ýaş meýletinçiler bolup, öz öwredilen ugurlarymyza laýyklykda, TGÝMJ-niň gündelik işine işjeň gatnaşýarys. Biziň alyp barýan işlerimiz, kömege mätäç bolan adamlara, eklenjini ýitiren maşgalalardaky çagalara ähli taraplaýyn hemaýat etmek. Mundan başga-da, Biz Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň meýletinçileri 2017-nji ýylyň 17 sentýabrynda Aşgabat şäherinde geçirilýän “Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna” meýletinçi hökmünde gatnaşmaga mynasyp bolduk. Bu oýunlara meýletinçi hökmünde gatnaşmak bäsleşiginden geçmäge bize, TGÝMJ-de yzygiderli, gyzykly okuwlary geçendigimiz uly kömek etdi. Olaryň biri hem, “Lukmandan deslapky ilkinji kömegi bermegiň endikleri” boýunça okuwlar. Okuwlaryň dowamynda biz ejir çeken adamlara lukmana çenli kömegiň bermegiň usullaryny häzirki zaman okuw manekenlerinde tejribe okuwlaryň üsti bilen owrendik. TGÝMJ-de, biz meýletinçiler giň okuw tejribesini aldyk we gelejekki “Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda” öz işlerimiz bilen mynasyp goşant goşjakdygymyzy ynandyrýarys.