BAŞ SAHYPA
 •  

   

   

   TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

  “Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti 1926-njy ýyldan bäri Halkara

  Gyzyl  Haç  we  Gyzyl  Ýarymaý Hereketiniň  ynsanperwerlik,  bitaraplyk  garaşsyzlyk

  meýletinlik ýaly düýpli ýörelgelerine laýyklykda hereket edip, gündelik durmuşynda

  we adatdan daşary ýagdaýlarda Türkmenistanyň ilatyna ynsanperwerlik kömegini

  bermek boýunça döwletimiziň ygtybarly kömekçisi bolup gelýär”

           2017-nji ýylyň 18-nji noýabrynda Aşgabat şäheriniň “Berkarar” söwda-dynç alyş merkezinde Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň Tärkmenistandaky wekilliginiň (UNICEF), Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň, Türkmenistanyň Bilim, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrlikleriniň gatnaşmagynda çaganyň ilki 1000 gününde terbiýelemeklige kakalaryň hem ünsüni çekmek maksady bilen “Göreldeli-kaka” atly medeni çäre geçirildi.
      Çäräniň başynda, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň meýletinçileri Aşgabat şäheriniň “Berkarar” söwda-dynç alyş merkezine gelen adamlaryň arasynda çaganyň ösmeginiň ilki günleri bilen baglanşykly sorag-jogap alyşdylar, dogry jogap beren ene-atalara TGÝMJ-niň ýadygärlik sowgatlaryny göwşurdylar. Çäräniň açylyş dabarasy Türkmenistanyň Bilim, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrlikleriniň, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň wekilleriniň we Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň Tärkmenistandaky wekilliginiň (UNICEF) ýolbaşçysynyň gutlag sözleri bilen başlandy.
      Çärä 10-na golaý kakalar çagalary bilen gatnaşdylar. Kakalar, çagalary bilen sport maşklaryny görkezip, sportyň dürli görnüşine bilelikde gatnaşýandygyny, ýaş çagalary naharlap, olar bilen gürleşip, kitap okap berip, dürli oýnawaçlary düzmegi öwredip, gündelik durmuşda çagalarynyň terbiýesine has işjeň gatnaşýandygyny görkezdiler. Kakalaryň arasynda, oz çagalary bilen ysnyşyly, ýnamdar gatnaşyklary subut edýän birnäçe bäslesikler hem gurnaldy. Olar: çaga bilen kakasynyň top oýuny, kakalaryň oz gyzlarynyň saçyny çalt darap, örmek başarnygy, çaganyň ilki günleri bilen bagly bolan sorag-jogap bäsleşigi. Bu bäsleşiklerde ýeňiji bolan we gatnaşan ähli kakalara Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti, Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň Tärkmenistandaky wekilliginiň (UNICEF) tarapyndan dürli sowgatlar gowşuryldy. Bu bäsleşikleriň arasynda ýurdumyzyň belli estrada aýdymçylary we tans toparlary çykyş etdip, çäräniň has gyzykly geçmegine ýardam berdiler.
     Çäräniň soňunda, çärä gatnaşan çagalar, Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň Tärkmenistandaky wekilliginiň (UNICEF) ýolbaşçysy, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň ýolbaşçysy we Türkmenistanyň Bilim, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrlikleriniň wekilleri bilen ýadygärlik surata düşdiler.
 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
2781597
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
433
1965
60864
73502
2781597

Siziň IP: 54.87.61.215
2019-05-25
 

     Men 2002-nji ýyldan bari Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminde zähmet çekip gelýärin. Geçen 16 ýylyň içinde men Gyzyl Ýarymaý jemgyýetiniň alyp barýan asylly işine ýardam berip, kömek alýan adamlaryň Jemgyýete ýürekden bildirýän köp sanly minnetdarlyklarynyň şaýady boldum.
      Men Jemgyýetimiziň şu günde ýeten sepgitlerinе örän buýsanýan, ýurdumyzyň ähli künjeginde Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti özüniň alyp barýan ynsanperwerlik işileri bilen tanymal gurama öwrüldi. Jemgyýete öz durmuş meseleleri bilen ýüz tutýan adamlar diňe bir maddy kömegini däl-de, eýsem işgärler tarapyndan  ruhy goldawy hem alýarlar. Mundan başga-da, Jemgyýetiň işgärleri ilatyň arasynda lukmandan deslapky ilkinji komegiň endiklerini öwretmek, ýokanç we ýokanç däl keselleriň öňüni almak, ýaramaz endikleriň adam bedenine zyýany hakynda  maglumat beriş, bilim işini we öňüni alyş çärelerini özünde jemleýän giň möçberli işleri alyp barmak bilen, Jemgyýetiň döwlete kömekçi wezipesini mynasyp ýerine ýetirýändigini öz netijeleri bilen görkezýärler.

 

 

 

Oguljuma Saparmuhammedowa
Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminiň
Saglygy goraýyş we durmuş üpjünçilik bölümçesiniň ussat tälimçisi