BAŞ SAHYPA
 •  

   

   

   TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

  “Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti 1926-njy ýyldan bäri Halkara

  Gyzyl  Haç  we  Gyzyl  Ýarymaý Hereketiniň  ynsanperwerlik,  bitaraplyk  garaşsyzlyk

  meýletinlik ýaly düýpli ýörelgelerine laýyklykda hereket edip, gündelik durmuşynda

  we adatdan daşary ýagdaýlarda Türkmenistanyň ilatyna ynsanperwerlik kömegini

  bermek boýunça döwletimiziň ygtybarly kömekçisi bolup gelýär”

          Sport bilen meşgullanmakda halkymyza görelde, nusga bolýan Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyzda gurlup ulanylmaga berlen sport desgalarynda türgenlerimiz sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanyp, güýçlüleriň hatarynda barha taplanýar. Muňa mysal edip Türkmenistan ýurdumyzda geçirilen V Aziýa oýunlaryny we onuň netijelerini mysal getirip bolar. Ine biz hem öz gezegimizde TGÝMJ-niň merkezi edarasynda ýaşuly nesliň wekilleri hem-de Türkmenistanyň basketbol boýunça milli ýygyndysynyň gyzlar topary, olaryň tälimçisi bilen gyzykly duşuşyk geçirildi. Ilki bilen bu ýere ýygnananlaryň öňünde ýaşuly nesliň wekilleri çykyş edip, özlerinde uly täsir galdyran Aşgabat Aziadasy barada, türgenlerimiziň erjelligi, gözel ülkämize gelen köpsanly myhmanlaryň ýokary derejedäki guralan hyzmatlardan, myhmansöýerlikden hoşal bolandyklary hakynda uly buýsanç bilen gürrüň berdiler. Çykyş edenler türkmen alabaýynyň Wepaly diýip atlandyrylmagy biziň halkymyzyň geçmiş taryhy bilen medeni mirasynyň özboluşly sazlaşygy emele getirendigini bellediler. Türgenler hem öz gezeginde sportuň ähli görnüşleri bilen meşgullanmaga, türgenleşmäge döredilen mümkinçilikler hakynda, dünýä döwletlerinde özleriniň gazanan ýeňişleri, Aşgabat Aziadasyndaky netijeli çykyşlary barada ýygnananlara täsirli gürrüň berdiler. Soňra türgenler Ýaşulularyň halkara güni mynasybetli gutlag sözleri aýtmak bilen, bagtyýar gojalara, mährem enelere uzak ömüri, berk jan saglygyn arzuw etdiler. Ýaşulylara TGÝMJ-ti tarapyndan taýarlanan sowgatlary uly hormat bilen gowşuryldy.
        Aziýa oýunlaryna gatnaşan bürinç medalyň eýesi bolan Türkmenistanyň basketbol boýunça milli ýygyndysynyň gyzlar topary öz gezeginde Hormatly Prezidentimize şeýle mümkinçilik döredip bereni üçin tüýs ýüreklerinden münnetdarlyk bildirip, Hormatly Prezidentimize işleriniň elmydama rowaçlyklara beslenmegini arzuw etdiler.

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Oktyabr 2018
Du Si Ca Pe An Se Ye
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
2108770
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
479
3809
65073
119853
2108770

Siziň IP: 54.166.207.223
2018-10-17

BİZ TÜRKMENİSTANYŇ GYZYL ÝARYMAÝ MİLLİ

JEMGYÝETİNİŇ MEÝLETİNÇİLERİ

      Men Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň meýletinçisi Muhammetnazar Rahmanow. Häzirki döwürde Aşgabat şäheri boýunça biz 155 sany ýaş meýletinçiler bolup, öz öwredilen ugurlarymyza laýyklykda, TGÝMJ-niň gündelik işine işjeň gatnaşýarys. Biziň alyp barýan işlerimiz, kömege mätäç bolan adamlara, eklenjini ýitiren maşgalalardaky çagalara ähli taraplaýyn hemaýat etmek. Mundan başga-da, Biz Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň meýletinçileri 2017-nji ýylyň 17 sentýabrynda Aşgabat şäherinde geçirilýän “Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna” meýletinçi hökmünde gatnaşmaga mynasyp bolduk. Bu oýunlara meýletinçi hökmünde gatnaşmak bäsleşiginden geçmäge bize, TGÝMJ-de yzygiderli, gyzykly okuwlary geçendigimiz uly kömek etdi. Olaryň biri hem, “Lukmandan deslapky ilkinji kömegi bermegiň endikleri” boýunça okuwlar. Okuwlaryň dowamynda biz ejir çeken adamlara lukmana çenli kömegiň bermegiň usullaryny häzirki zaman okuw manekenlerinde tejribe okuwlaryň üsti bilen owrendik. TGÝMJ-de, biz meýletinçiler giň okuw tejribesini aldyk we gelejekki “Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda” öz işlerimiz bilen mynasyp goşant goşjakdygymyzy ynandyrýarys.