BAŞ SAHYPA
 •  

   

   

   TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

  “Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti 1926-njy ýyldan bäri Halkara

  Gyzyl  Haç  we  Gyzyl  Ýarymaý Hereketiniň  ynsanperwerlik,  bitaraplyk  garaşsyzlyk

  meýletinlik ýaly düýpli ýörelgelerine laýyklykda hereket edip, gündelik durmuşynda

  we adatdan daşary ýagdaýlarda Türkmenistanyň ilatyna ynsanperwerlik kömegini

  bermek boýunça döwletimiziň ygtybarly kömekçisi bolup gelýär”

          Sport bilen meşgullanmakda halkymyza görelde, nusga bolýan Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyzda gurlup ulanylmaga berlen sport desgalarynda türgenlerimiz sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanyp, güýçlüleriň hatarynda barha taplanýar. Muňa mysal edip Türkmenistan ýurdumyzda geçirilen V Aziýa oýunlaryny we onuň netijelerini mysal getirip bolar. Ine biz hem öz gezegimizde TGÝMJ-niň merkezi edarasynda ýaşuly nesliň wekilleri hem-de Türkmenistanyň basketbol boýunça milli ýygyndysynyň gyzlar topary, olaryň tälimçisi bilen gyzykly duşuşyk geçirildi. Ilki bilen bu ýere ýygnananlaryň öňünde ýaşuly nesliň wekilleri çykyş edip, özlerinde uly täsir galdyran Aşgabat Aziadasy barada, türgenlerimiziň erjelligi, gözel ülkämize gelen köpsanly myhmanlaryň ýokary derejedäki guralan hyzmatlardan, myhmansöýerlikden hoşal bolandyklary hakynda uly buýsanç bilen gürrüň berdiler. Çykyş edenler türkmen alabaýynyň Wepaly diýip atlandyrylmagy biziň halkymyzyň geçmiş taryhy bilen medeni mirasynyň özboluşly sazlaşygy emele getirendigini bellediler. Türgenler hem öz gezeginde sportuň ähli görnüşleri bilen meşgullanmaga, türgenleşmäge döredilen mümkinçilikler hakynda, dünýä döwletlerinde özleriniň gazanan ýeňişleri, Aşgabat Aziadasyndaky netijeli çykyşlary barada ýygnananlara täsirli gürrüň berdiler. Soňra türgenler Ýaşulularyň halkara güni mynasybetli gutlag sözleri aýtmak bilen, bagtyýar gojalara, mährem enelere uzak ömüri, berk jan saglygyn arzuw etdiler. Ýaşulylara TGÝMJ-ti tarapyndan taýarlanan sowgatlary uly hormat bilen gowşuryldy.
        Aziýa oýunlaryna gatnaşan bürinç medalyň eýesi bolan Türkmenistanyň basketbol boýunça milli ýygyndysynyň gyzlar topary öz gezeginde Hormatly Prezidentimize şeýle mümkinçilik döredip bereni üçin tüýs ýüreklerinden münnetdarlyk bildirip, Hormatly Prezidentimize işleriniň elmydama rowaçlyklara beslenmegini arzuw etdiler.

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Yanwar 2019
Du Si Ca Pe An Se Ye
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
2453699
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
2628
3242
68211
117498
2453699

Siziň IP: 34.224.102.60
2019-01-20
 

     Men 2002-nji ýyldan bari Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminde zähmet çekip gelýärin. Geçen 16 ýylyň içinde men Gyzyl Ýarymaý jemgyýetiniň alyp barýan asylly işine ýardam berip, kömek alýan adamlaryň Jemgyýete ýürekden bildirýän köp sanly minnetdarlyklarynyň şaýady boldum.
      Men Jemgyýetimiziň şu günde ýeten sepgitlerinе örän buýsanýan, ýurdumyzyň ähli künjeginde Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti özüniň alyp barýan ynsanperwerlik işileri bilen tanymal gurama öwrüldi. Jemgyýete öz durmuş meseleleri bilen ýüz tutýan adamlar diňe bir maddy kömegini däl-de, eýsem işgärler tarapyndan  ruhy goldawy hem alýarlar. Mundan başga-da, Jemgyýetiň işgärleri ilatyň arasynda lukmandan deslapky ilkinji komegiň endiklerini öwretmek, ýokanç we ýokanç däl keselleriň öňüni almak, ýaramaz endikleriň adam bedenine zyýany hakynda  maglumat beriş, bilim işini we öňüni alyş çärelerini özünde jemleýän giň möçberli işleri alyp barmak bilen, Jemgyýetiň döwlete kömekçi wezipesini mynasyp ýerine ýetirýändigini öz netijeleri bilen görkezýärler.

 

 

 

Oguljuma Saparmuhammedowa
Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminiň
Saglygy goraýyş we durmuş üpjünçilik bölümçesiniň ussat tälimçisi