BAŞ SAHYPA
 •  

   

   

   TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

  “Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti 1926-njy ýyldan bäri Halkara

  Gyzyl  Haç  we  Gyzyl  Ýarymaý Hereketiniň  ynsanperwerlik,  bitaraplyk  garaşsyzlyk

  meýletinlik ýaly düýpli ýörelgelerine laýyklykda hereket edip, gündelik durmuşynda

  we adatdan daşary ýagdaýlarda Türkmenistanyň ilatyna ynsanperwerlik kömegini

  bermek boýunça döwletimiziň ygtybarly kömekçisi bolup gelýär”

                 2016 –njy ýylyň  maý aýynyň 1-ne Aşgabat şäheriniň “Aşgabat” seýilgähinde  Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň, Kärdeşler  arkalaşygy  Milli merkeziniň, Türkmeniştanyň Gyzyl Ýarymay Milli  jemgyýetiniň,  Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň bilelikde  temmäkä garşy göreşmegiň biraýlygyna bagyşlanan  çäre  geçirildi.  Bu çärede, TGÝMJ –niň meýletinçileriniň  gurnan  Sagdyn durmuş  endikleri hakynda sorag-jogap wiktorinasy seýilgähe gelen adamlarda uly  gyzyklanma döretdi . Dynç  almaga gelen  raýatlaryň arasynda ýokanç däl keselleriň öňüni almak hakynda wagyz –nesihat işleri alynyp baryldy we dogry jogap beren uly ýaşly adamlara we çagalara höweslendiriji sowgatlar berildi. Meýletinçileriň gurnan sahnalaryna tomaşa  edildi. Aşgabat şäheriniň   76-njy mekdebiniň 3-A synp okuwçysy Ibrahim Abajiniň ýerine ýetirmeginde “Sport” diýen aýdymy dynç  alamaga gelen raýataryň  we  çagalaryň arasynda uly  şowhunly el çarpmalar bilen garşy alyndy.    

                                                                

 

  

 

 

 

ESASGOÝUJY ÝÖRELGELERI

– Ynsanperwerlik

Hereket adamyň durmuşyny we saglygyny goramalydyr, adam mertebesiniň hormatlanmagyny
üpjün etmelidir. Ol halklaryň arasynda özara düşünişmegi, dostlugy, hyzmatdaşlygy we
parahatçylygy ýola goýmaga ýardam edýär.

– Tarap çalmazlyk

Adamlaryň milleti, dini alamatlary, haýsy jynsa degişlidigi we syýasy garaýyşlary boýunça hiç hili
kemsidilmegine ýol berilmeýär. Ol adamlaryň ejir çekmegini ýeňilleşdirmäge, ilkinji nobatda, olara
gaýragoýulmasyz kömegiň berilmegine çalyşýar.

– Bitaraplyk

Hereket ählumumy ynanyşmagy saklamak üçin dawa-jenjellerde hiç bir tarapyň bähbidini almaýar,
ol hiç haçan syýasy, dini ýa-da aňyýet häsiýetli jedellere gatnaşmaýar.

– Garaşsyzlyk

Hereket garaşsyzdyr. Milli jemgyýetler ynsanperwerlik babatynda öz ýurtlarynyň hökümetleriniň
kömekçileri we öz ýurtlarynyň kanunlaryna tabyn bolmak bilen, Hereketiň ýörelgelerine laýyklykda
hereket edip bilmek üçin mydam özbaşdaklygy saklamalydyr.

– Meýletinlik

Ynsanperwerlik kömegi meýletinlik esasda berilýär. Here¬ket hiç jähtden peýda görmeklige
düýbünden çalyşmaýar.

– Ýeke-täklik

Ýurtda Gyzyl Hajyň ýa-da Gyzyl Ýarymaýyň diňe bir milli jemgyýeti bolup biler. Ol hemmeler üçin
açyk bolmalydyr we ýurduň ähli çäginde öz ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmalydyr.

– Köptaraplylyk

Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý hereketi bütindünýä hereketidir. Hereketiň çäklerinde ähli milli
jemgyýetleriň deň derejesi bardyr we birek-birege kömek bermekde deň jogapkärçiligi çekýärler we
olaryň deň borçnamalary bardyr.
Iyul 2017
Du Si Ca Pe An Se Ye
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
750615
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
1365
1535
36033
47680
750615

Siziň IP: 54.80.158.127
2017-07-23